Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Giang - Vĩnh Linh

Chuyển đổi số

Tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gianăm 2023 trên địa bàn xã Vĩnh Giang

Ngày 20/9/2023, Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Giangban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND về tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn xã 

 

Nhằm nâng cao trách nhiệm người đứng đầu về chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động, nhân dân và doanh nghiệptrên địa bàn xãvề sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của xã, gắn với nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. 

Chủ đề tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn xã là: “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.
 UBND xã đã tập trung vào các nội dung và phân công tổ chức thực hiện.

Xem chi tiết nội dung Kế hoạch tai day

CÁC TIN KHÁC
 

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH